Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca:   Ewa Kotarba

 

Z-ca przewodniczącej:  Rafał Zdyb

 

Członkowie: Adrian Marcicniec, Kacper Rdzanek

 

Opiekunowie: mgr Judyta Dróżdż, mgr Renata Słowińska

Cele działania SU:

  • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny oraz kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
  • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
  • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom.

Zadania SU:

  • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
  • dbanie o dobre imię i cześć szkoły; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
  • występowanie z inicjatywą organizowania imprez oraz uroczystości szkolnych;
    udział w akcjach charytatywnych.