Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła Podstawowa im.Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Przedszkole  Słoneczny Uśmiech w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferuje następujące zajęcia specjalistyczne:

 

– terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy,

– terapię pedagogiczną w tym surdopedagogiczną dla dzieci z niedosłuchem,

– terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czyli z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,

– socjoterapię dla dzieci z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym,

– terapię grupową w formie Treningu Umiejętności społecznych czyli zajęć rozwijających umiejętności społeczno-emocjonalne.

 

 

Dodatkowo uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są wsparciem i pomocą w formie zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka zgodnie z niepełnosprawnością.

 

 

 

 

Nasi specjaliści:

– logopedazajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy i sprawności językowych. Wspiera rodziców wiedzą, umiejętnościami i materiałami logopedycznymi do terapii. Prowadzi korektę wad wymowy w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

POBIERZ ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

-pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta  –  zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z różnymi deficytami: niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem, z niedowidzeniem, z niedostosowaniem społecznym. Jednocześnie służy wsparciem pedagogicznym dla dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych, kryzysowych, emocjonalnych. Pozostaje również do dyspozycji rodziców – udziela wsparcia i wskazówek w sprawach wychowawczych i edukacyjnych.

nauczyciele wspomagającyoferujemy wsparcie nauczyciela wspomagającego dla dzieci, które posiadają Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego.  Służy on  pomocą podczas realizowania podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym, siedząc z dzieckiem w jednej ławce. Dodatkowo udziela wskazówek  nauczycielowi prowadzącemu zajęcia celem odpowiedniego dostosowania materiałów i środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości dziecka z określoną niepełnosprawnością.

 

 

ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTOCICACH im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

– Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn.

 

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

–  z niepełnosprawności,

–  z niedostosowania społecznego,

– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

– z zaburzeń zachowania lub emocji,

– ze szczególnych uzdolnień,

– ze specyficznych trudności w uczeniu się,

– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

– z choroby przewlekłej,

–  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

– z niepowodzeń edukacyjnych,

– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:

a) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

b) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.