Doradztwo zawodowe

SCHEMAT SZKOLNICTWA

 

 

 

 

 

 

Link do złożenia wniosku rekrutacyjnego za pośrednictwem systemu Vulcan:

https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Doradztwo zawodowe - terminy rekrutacji

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

– SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r.zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogramuwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w  150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie  130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z  39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Nowatorski projekt II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.

Nowatorski projekt II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

W roku 2021/22 w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza odbędzie się nabór do klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Założeniem kierunku jest kształcenie uczniów w zakresie informatyki, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa w państwie. Patronem projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a do jego realizacji zakwalifikowało się jedynie 16 szkół z całej Polski.

Nowatorska klasa ma liczyć od 10 do 15 uczniów. Przedmioty specjalistyczne będą w niej prowadzone przez trzy pierwsze lata nauki. Wśród zajęć szkolnych pojawią się m.in. podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji, podstawy kryptografii.

Celem tego wysoce prestiżowego programu jest przygotowanie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, głównie do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Cywilnej.

Zawody przyszłości
PRZYDATNE MATERIAŁY:

 

 • Zmiany systemowe w szkołach ponadpodstawowych:

https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma/szkola-ponadpodstawowa/reforma-oswiatowa

 • Krótkie filmy, prezentacje ukazujące specyfikę poszczególnych zawodów:

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach

https://www.youtube.com/user/koweziu/videos

 • Kilka słów na temat wyboru szkoły i zawodu:

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/ 

 • Test osobowości:

https://www.16personalities.com/pl